Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 ZASADY REKRUTACJI 

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 Kandydaci do klasy pierwszej składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe):

  • wniosek,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • karta informacyjna,
  • 2 zdjęcia,
  • opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej,
  • zaświadczenie lekarskie.

Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
Kierunek  klasy to: promocja zdrowia z turystyką i rekreacją

Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski i język niemiecki.
Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna w oparciu o system rekrutacji.
Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów dokumentów. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Liceum w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych.
Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jego wpływu.
Decyzja Dyrektora jest przekazywana zainteresowanym na piśmie i jest ostateczna.
Kwestie sporne rozstrzyga Kurator Oświaty jedynie w trybie skargowym.
Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

ROZPORZĄDZENIE MEN

TERMINY

 

 

 

  

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej