Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH

w RABCE-ZDRÓJ

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz Programie Wychowawczo-Profilaktycznym i Programie Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 1. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie opieki,
 • organizowanie pomocy w nauce,
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i aktywności,
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami, a także pedagogiem szkolnym

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów w godzinach pracy szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do świetlicy.

 

 

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 

 1. Wychowanek ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 • przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 • współpracy w procesie wychowania i opieki,
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 • respektowania poleceń nauczyciela,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 • nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowania.

 

 

 1. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
 1. Regulamin świetlicy szkolnej.
 2. Roczny plan pracy.
 3. Dziennik zajęć.

 

 

MIESIĄC

TYDZIEŃ

TEMATYKA

FORMY REALIZACJI

ZAMIERZENIA

POMOCE

TERMIN REALIZACJI

Wrzesień

03.09 – 09.09

WITAMY

W SZKOLE

 

WITAMY

W ŚWIETLICY

„Poznajmy się” – zabawy wprowadzające umożliwiające wzajemne poznanie się

„Abecadło imion”,  „Poznajmy się”, „Niedokończone zdania”.

 

„Moje prawa i obowiązki”  - zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.

 

 

 

„Kim jestem” – „Jak można nie rozpoznać?” – uświadomienie wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka.

 

„Wyobraź sobie…” – przedstawienie swojej osoby za pomocą rysunku pod postacią zwierzęcia, koloru, kwiatu, instrumentu muzycznego itp.

 

Zabawy integrujące grupę „Jesteśmy razem”

„Kto to powiedział”, „Wolne komórki” itp.

 

 

Wspomnienia z wakacji – wspominamy najciekawsze wakacyjne przygody, swobodne wypowiedzi dzieci.

 

„Pocztówka z wakacji” – konkurs świetlicowy.

- przełamanie onieśmielenia, lepsze poznanie dzieci

 

 

 

- kształtowanie u dziecka odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

 

- dostarczenie pozytywnych bodźców emocjonalnych

 

 

- rozwijanie wyobraźni, kształtowanie logicznego myślenia

 

- wzmacnianie więzi w grupie przez wspólną zabawę

 

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi

 

 

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

 

 

 

 

 

 

Regulamin świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

Wrzesień

10.09 – 16.09

ŻYJEMY

W PRZYJAŹNI

 

„Dlaczego warto być miłym i uprzejmym”? – burza mózgów.

 

 

„Co lubimy, a czego nie lubimy u innych” – budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o gry i zabawy psychoedukacyjne.

 

„Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel” – układamy przepis na dobrego przyjaciela.

 

„Razem weselej” – zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

„Motyl”, „Kwiaty” – dekoracyjne formy przestrzenne.

 

 

 

„Ja wśród moich przyjaciół” – gry i zabawy integracyjne

„Coś miłego”, „Lubię Cię za…”, „Zaufaj mi”.

 

 

Rysowanie herbu grupy na dużym formacie. Wypisywanie informacji o członkach grupy np. imiona, miejsce zamieszkania, hobby.

 

- uświadomienie odpowiedzialności za swoje zachowanie

 

- kształtowanie poczucia własnej wartości

 

 

- przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni

 

- odreagowanie napięć emocjonalnych

 

- doskonalenie sprawności manualnej rąk

 

- dostarczenie pozytywnych bodźców emocjonalnych

 

- integracja grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

Chusta animacyjna

 

Kolorowe kartki papieru

 

 

 

 

 

Arkusz papieru materiały plastyczne

 

 

Wrzesień

17.09 – 23.09

DBAMY

O ZDROWIE

 

„Zdrowie to twój skarb – chroń je” .

 

 

 

„Żyj zdrowo – jedz kolorowo” – omówienie piramidy żywienia.

 

 

„Kultura na co dzień” – rozmowa o kulturze spożywania posiłków: spokój, estetyka itp.

 

„Uśmiechnij się, radość jest konieczna dla zdrowia” .

 

 

 

„Zdrowy talerz” – plakat promujący zdrowe odżywianie.

 

 

„Sztuka komunikowania się” – doskonalenie umiejętności porozumiewania się poprzez gry i zabawy psychoedukacyjne.

 

 

 

Zabawy rytmiczne przy muzyce.

 

- uświadomienie wychowankom wartości zdrowia

 

- poznanie piramidy żywienia

 

- wyrabianie nawyków, dbanie o własne zdrowie

 

- uświadomienie odpowiedzialności za swoje zachowanie

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

- zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

 

- doskonalenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

 

 

 

 

 

Ilustracja piramidy żywienia

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

Odtwarzacz CD, nagrania muzyczne

 

 

Wrzesień

24.09 – 30.09

WITAMY JESIEŃ

Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie, zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni.

 

„Barwy jesieni” – rozwijanie dziecięcej wyobraźni w różnych formach ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej.

 

 

 

„Pogodynka” – zabawa w przedstawianie prognozy pogody.

 

 

 

„Moje nastroje” – nazywanie i rozumienie uczuć swoich i innych w oparcie o gry i zabawy psychoedukacyjne.

 

 

 

Wykonanie ludzików i zwierzątek z materiału przyrodniczego.

 

 

„Słoneczniki” – dekoracyjne formy przestrzenne.

 

 

„Jesienny taniec” – swobodna improwizacja ruchowa do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku” – „Jesień”.

 

- dostrzeganie walorów i uroków jesieni

 

 

- budowanie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli i pomysłów

 

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi

 

- zachęcanie do otwartego i bezpośredniego wyrażania emocji

 

- budzenie wiary we własne możliwości

 

 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

 

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Materiały plastyczne i przyrodnicze

 

 

 

 

Odtwarzacz CD, muzyka A.Vivaldiego „Jesień”

 

 

Październik

01.10 – 07.10

POZNAJEMY RABKĘ I OKOLICE

Rabka – miasto dzieci. Zapoznanie z herbem, jego symboliką oraz wybranymi faktami z miasta jako uzdrowisko.

 

Arteterapia – wykonanie herbu Rabki dowolną techniką.

 

 

„Legenda o Rabce” – ekspresja twórcza inspirowana treścią legendy.

 

Regionalny strój góralski – zapoznanie z poszczególnymi elementami stroju góralskiego. Kolorowanie postaci górala i góralki.

 

Słuchanie góralskiej muzyki. Improwizacja muzyczna na góralską nutę – tworzenie własnych układów tanecznych do utworu muzycznego.

 

Zabawy i ćwiczenia budujące empatię: „Kręgi otwartości”, „Tajemnicza osoba”, „Tratwa ratunkowa”.

 

Bawię się i wypoczywam bezpiecznie – profilaktyka zagrożeń.

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

- kształtowanie pamięci odtwórczej

 

- rozwijanie ekspresji twórczej

 

- zapoznanie z elementami stroju góralskiego

 

- szukanie nowych zaskakujących rozwiązań

 

 

- integracja grupy

 

 

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

Materiały tematyczne

 

Herb Rabki, materiały plastyczne

 

 

 

Ilustracje stroju regionalnego

 

Odtwarzacz CD, nagrania muzyki góralskiej

 

 

 

Program Wychowaczo-Profilaktyczny

 

Październik

08.10 – 14.10

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Powstanie KEN, rozwój oświaty w Polsce – rozmowa w oparciu o materiały tematyczne.

 

„Szkoła moich marzeń” – jak ją stworzyć – wykonanie mapy mentalnej.

 

Konkurs plastyczny „Portret nauczyciela”.

 

 

„W krainie życzliwości” – wyrażam i nazywam emocje.

 

 

 

 

„Nasze emocje” – malowanie farbami.

 

 

Biblioterapia – zabawa z wyrazami.

 

 

Gry i zabawy grupowe wzmacniające poczucie przynależności do grupy: „Na wprost”, „Spółdzielnia mieszkaniowa”, „Perskie oko”.

 

- dostrzeganie wartości zawodu nauczyciela

 

- rozwijanie aktywności umysłowej

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo plastycznych

 

- rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

- ćwiczenie płynności myślenia

 

- wzmacnianie poczucia więzi z grupą

 

 

 

 

Arkusz papieru, mazaki

Materiały plastyczne

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Materiały plastyczne

 

 

 

Październik

15.10 – 21.10

NASZE HOBBY I ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania – umiejętność organizowania wolnego czasu – wypoczynek czynny i bierny.

 

 

 

„Jakie to hobby” – zabawa w kalambury.

 

 

 

Dlaczego warto aktywnie spędzać czas wolny? – dyskusja.

 

 

 

Pogadanka na temat – Internet źródło rozrywki czy pożeracz czasu? – jak korzystać z mediów społecznościowych.

 

Tworzenie rysunków ilustrujących hobby – wzajemne odgadywanie zainteresowań wychowanków.

 

„Coś na dobre samopoczucie” – zabawy wspomagające poczucie własnej wartości i silnej tożsamości np.: „Jestem, potrafię, mam”, „Moje dobre strony” itp.

 

Zabawy i gry towarzyskie, quizy, konkursy, rozgrywki sportowe.

 

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

 

- rozwijanie wyobraźni, kształtowanie logicznego myślenia

 

- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego

 

- rozwijanie aktywności umysłowej

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

 

- integracja grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

Materiały plastyczne

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Październik

22.10 – 28-10

PIĘKNO REGIONU PODHALA

Poznajemy region Podhala – zapoznanie z cechami charakterystycznymi regionu Podhala, położenie geograficzne, klimat, ekologia, gospodarka.

 

Strój regionalny – zapoznanie z elementami stroju góralskiego – malowanie postaci górala i góralki.

 

 

Muzyka i gwara regionu Podhala – zapoznanie z tekstami i melodiami piosenek.

 

 

Legendy Tatr i Podhala.

 

 

 

 

„Góry nasze góry” – malowanie na folii farbami transparentnymi .

 

 

„Moje nastroje” – nazywanie i rozumienie uczuć swoich i innych w oparciu o gry i zabawy psychoedukacyjne.

- uwrażliwienie na piękno Podhala

 

 

- zapoznanie z elementami stroju góralskiego

 

- propagowanie folkloru góralskiego

 

 

- zapoznanie z treścią legendy i przekazu ludowego

 

 

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni

 

 

- zachęcanie do otwartego i bezpośredniego wyrażania emocji

 

Materiały tematyczne

 

 

Ilustracje stroju góralskiego

 

Odtwarzacz CD, muzyka góralska

 

Tekst legend

 

 

 

 

Farby pernamentne, folia

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

29.10 – 4.11

PAMIĘTAMY

O TYCH CO ODESZLI

„Dla tych którzy odeszli” – refleksje na temat Święta Zmarłych w oparciu o teksty wierszy „Płoną znicze”, „Zaduszkowe płomyki”, „Zaduszki”.

 

Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.

 

 

Wykonanie wiązanki na groby żołnierzy poległych w czasie   II wojny światowej na cmentarz parafialny w Rabce.

 

 

Rozmowa kierowana na temat poszanowania miejsc pamięci, przypomnienie o właściwym zachowaniu się na cmentarzach, tradycja palenia zniczy.

 

 

„I ty możesz być twórcą” – prace plastyczne według własnej inwencji twórczej wychowanków z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (liście, kasztany, pestki, szyszki).

 

„Nie jesteś sam” – zajęcia psychoedukacyjne np.: „Nie jesteś sam”, „Autoportret” itp.

- budzenie szacunku dla tych którzy odeszli

 

 

- poznanie symboliki pomnika

 

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie

 

 

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

 

- dostarczenie pozytywnych bodźców emocjonalnych

 

Tekst wierszy

 

 

 

 

 

Wiązanka, elementy dekoracyjne

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne i przyrodnicze

 

Program Szkoły Promujący Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

05.11 – 11.11

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Niepodległość zaczyna się od pamięci – 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – praca z tekstem.

 

 

Kronika wydarzeń 11 Listopada – słuchanie wierszy o tematyce niepodległościowej, pieśni patriotycznych.

 

 

 

Wykonanie kotylionów w barwach narodowych.

 

 

 

„Polska moja Ojczyzna” – projektowanie plakatu.

 

 

„Cudze chwalicie swego nie znacie” – z czego Polacy powinni być dumni? – rozmowa o najpiękniejszych miejscach w Polsce.

 

„Kim jest Polak?”, „Co to znaczy być patriotą” .

 

 

Zabawy i ćwiczenia budujące empatię: „Kręgi otwartości”, „Tajemnicza osoba”.

- kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności narodowej

 

- uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej

 

 

- wiara we własne możliwości twórcze

 

 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości twórczej

 

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi

 

- rozwijanie uczuć patriotycznych

 

- zaciskanie więzi koleżeńskich

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

 

Odtwarzacz CD, nagrania pieśni patriotycznych

 

Biała i czerwona bibuła, klej

 

Materiały plastyczne

 

Listopad

12.11 – 18.11

NA PRZEKÓR JESIENNEJ SZARUDZE

„My się deszczu nie boimy”. W jaki sposób dbamy o swoje zdrowie podczas niesprzyjającej pogody – burza mózgów.

 

 

„A za oknem..” – praca plastyczna zainspirowana spacerami po okolicy .

 

Zasady odpowiedniego ubierania się dostosowanego do zmian pogody – omówienie zasadności ubierania się na tzw. „cebulkę”.

 

„Jesienne owoce - źródłem zdrowia” – pogadanka.

 

 

„Recepta na jesienną nudę” – burza mózgów.

 

 

Ćwiczenia i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości: „Moje atuty”, „Znam swoją wartość”, „Moje mocne strony”.

 

 

Zabawy rytmiczne przy muzyce.

 

- wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

- wdrażanie do dbania o własne zdrowie

 

 

- rozwijanie aktywności umysłowej

 

- poszukiwanie nowych zaskakujących rozwiązań

 

- kształtowanie poczucia własnej wartości

 

 

- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtwarzacz CD, nagrania muzyczne

 

Listopad

19.11 – 25.11

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Poznajemy region w którym jesteśmy – Podhale. Praca z mapami Tatr i Gorców. Przybliżenie wychowankom charakterystyki regionu.

 

Oglądanie albumów, czytanie ciekawostek na temat życia i zwyczajów zwierząt chronionych.

 

Opowieść o Gorczańskim Parku Narodowym – film GPN.

 

 

 

 

Obraz w ramce „Jesienne liście” – praca plastyczna.

- uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę

 

 

- rozwijanie aktywności umysłowej dzieci

 

- zrozumienie konieczności ochrony przyrody i kultury na terenie GPN

 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości twórczej

 

Mapa Tatr i Gorców

 

 

Materiały tematyczne

 

Odtwarzacz DVD, film GPN

 

 

 

Materiały plastyczne

 

Listopad

26.11 – 02.12

ANDRZEJKI

Tradycja obchodzenia imienin (Andrzejki, Katarzynki) – poznajemy znaczenia naszych imion, układanie rymowanek do imion.

 

„Andrzejki” – pogadanka na temat zwyczajów andrzejkowych, zapoznanie z wybranymi wróżbami.

 

Wykonanie elementów dekoracyjnych i potrzebnych rekwizytów na wieczór andrzejkowy.

 

Zabawy integrujące grupę „Zostań moim przyjacielem” – np. „Powiedz coś pozytywnego koledze”, „Życzenia na karteczkach”.

 

Rozmowa jak można rozwiązać konflikty bez przemocy – opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji – ćwiczenia „Kartki złości”.

 

Zabawowe spotkania w kręgu: „Dyrygent”, „Tak nie”, „Wyjdź za drzwi”, propozycje zabaw od wychowanków.

 

Nocne obrazki – kolorowe wydrapywanki na czarnym tle.

- kultywowanie zwyczajów zabaw andrzejkowych

 

- poznanie zwyczajów andrzejkowych

 

- aktywizowanie do wspólnej pracy

 

- rozwijanie empatii

 

 

 

- nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

- integracja grupy przez wspólną zabawę

 

- rozwijanie ekspresji twórczej

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

Materiały plastyczne

 

Grudzień

03.12 – 09.12

CZEKAMY NA MIKOŁAJA

Zapoznanie z legendą nt. św Biskupa Mikołaja .

 

 

Wymarzony prezent – jaki prezent chciałbym dostać od      św. Mikołaja – rysowanie, malowanie.

 

 

I Ty możesz zostać Mikołajem – wykonanie mikołajkowego upominku.

 

Spotkanie z Mikołajem – wiersze, piosenki, symboliczne upominki dla miłego, oczekiwanego gościa.

 

Mikołaj – prosta forma origami.

 

 

Jak dbać o zdrowie zimą? – rozmowy nt. odpowiedniego ubierania się i sposobu spożywania posiłków, wartości odżywczych.

 

Tworzymy portret naszej grupy – wspólne rysowanie.

 

 

- uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi

 

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

 

- radość z efektów własnej pracy

 

- kultywowanie tradycji mikołajkowej

 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 

- wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie

 

 

- integracja grupy

Tekst legendy

 

 

Materiały plastyczne

 

 

Materiały plastyczne i papiernicze

 

 

 

Kolorowy papier

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

Grudzień

10.12 – 16.12

CHOINKOWE RADOŚCI

Skąd biorą się gwiazdki i jak powstają, rozmowa w oparciu o artykuł i wiersz J.Babicza „Lecą śnieżynki”.

 

 

 

„Bombka z życzeniami” – wykonanie kartki świątecznej, redagowanie życzeń.

 

„Gwiazdki, bombki, aniołki” – konkurs na najciekawszą ozdobę choinkową.

 

„Krajobraz zimowy” – praca plastyczna wykonana techniką collage.

 

 

 

Spotkanie grupowe – gry i zabawy grupowe wzmacniające więzi i poczucie przynależności do grupy.

 

Gry i zabawy rozwijające pamięć i logiczne myślenie np. Memory.

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

 

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

- ukształtowanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną

 

- wzmacnianie poczucia więzi z grupą

 

- rozwijanie wyobraźni kształtowania logicznego myślenia

 

Wiersz J.Babicza, artykuł z czasopisma

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne, brokaty, wstążeczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry dydaktyczne np. Memory

 

Grudzień

17.12 – 23.12

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W NASZYCH DOMACH

Tradycje związane z okresem świąt Bożego Narodzenia w różnych regionach Polski i na Podhalu – swobodne wypowiedzi dzieci.

 

 

Świąteczne opowiadania – czytanie najpopularniejszych bożonarodzeniowych opowieści, wykonanie ilustracji do ulubionego fragmentu.

 

Co kraj to obyczaj – tradycje bożonarodzeniowe w krajach Europy, czytanie ciekawostek – odnalezienie wspólnej cechy – bycia rodziną.

 

„Hej kolęda, kolęda” – wspólne kolędowanie.

 

 

„Choinka” – papierowa forma przestrzenna.

 

 

 

Zabawy integracyjne doskonalące komunikację i umiejętność współpracy „Moje miejsce po prawej stronie…”, „Baju-baj”.

- zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia

 

- rozwijanie zdolności twórczo-literackich

 

 

- dostrzeganie wartości rodziny

 

- rozbudzanie radosnego nastroju

 

- budzenie wiary we własne możliwości twórcze

 

- rozwijanie empatii i zrozumienia

 

 

 

 

 

 

Świąteczne opowiadania

 

 

Materiały tematyczne

 

Odtwarzacz CD, nagrania kolęd i pastorałek

Materiały plastyczne i dekoracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

31.12 – 06.01

WITAMY NOWY ROK

Czytanie baśni o „Dwunastu miesiącach” oraz „Młynarzu Sylwestrze” – wykonanie ilustracji do baśni.

 

 

Wspomnienia i refleksje związane z przeżyciami świątecznymi i noworocznymi.

 

Sukcesy i porażki – próba podsumowania Starego Roku.

 

 

Nasze plany i marzenia noworoczne.

 

 

 

 

„Zimowe krajobrazy” – różne techniki plastyczne.

 

 

Pomagajmy zwierzętom przetrwać zimy – obserwacja i dokarmianie ptaków.

 

Zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia.

- zapoznanie z tradycjami związanymi z Nowym Rokiem

 

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

 

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi

 

- kształtowanie umiejętności poprawnego planowania i realizacji zadań na nadchodzący rok

 

- inspirowanie twórczej aktywności dzieci

 

- rozwijanie postaw proekologicznych

 

- doskonalenie pamięci, spostrzegawczości i logicznego myślenia

 

Tekst baśni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

Styczeń

07.01 – 13.01

BAWIMY SIĘ RAZEM WESOŁO I BEZPIECZNIE

„Nie jesteś sam, twoi koledzy chcą Cię poznać” – autoprezentacja „Nazywam się”, „Baza danych”.

 

 

 

„Bawię się i wypoczywam bezpiecznie” – profilaktyka zagrożeń.

 

 

 

Tworzymy grupę – zabawy integracyjne „Skojarzenia”, „Zaczarowany ołówek”.

 

Nasza miejscowość – historia, folklor, zabytki – praca z przewodnikiem, informatorem.

 

„Moje hobby” – czym zajmuje się gdy mam wolny czas, preferowane sposoby spędzania czasu wolnego – burza mózgów.

 

„Muzyka jest dobra na wszystko” – słuchanie ulubionej muzyki, rozmowy o idolach.

 

 

„Uroki zimy” – praca plastyczna.

- dostarczenie pozytywnych bodźców emocjonalnych

 

 

 

- kształtowanie u dziecka poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

 

- integracja grupy przez wspólną zabawę

 

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

- kształtowanie umiejętności planowania wypoczynku

 

 

- docenianie roli muzyki w odpoczynku i relaksacji

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Program Wychowawczo Profilaktyczny

 

 

 

 

 

Informator Rabka i okolice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

Styczeń

28.01-03.02

SPORTY ZIOMOWE

Sport to zdrowie – znaczenie sportu dla zdrowia, rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

 

Sporty zimowe – przedstawienie wybranych dyscyplin sportowych oraz sylwetek wybitnych sportowców.

 

 

 

Dyscypliny sportu najchętniej uprawiane przez młodzież – rozmowa, dyskusja.

 

 

 

Pantomima – przedstawienie ruchem skojarzeń „Sporty zimowe”.

 

„Zimowo-sportowo” – plakat promujący aktywny wypoczynek.

 

 

„Konflikt i co dalej” – rozpoznawanie sytuacji konfliktu, sposoby jego unikania i rozwiązywania – doskonalenie sztuki dyskusji.

 

 

Negocjacje – sposób rozwiązywania konfliktu, style negocjacji, zasady, skutecznej argumentacji, dobra komunikacji.

- wrażanie do dbałości o własne zdrowie

 

- promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji

 

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i swobodnej wypowiedzi

 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości

 

- promocja zdrowego stylu życia – radość z efektów pracy

 

- nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

 

 

- doskonalenie sztuki negocjacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracje sportów zimowych i słynnych sportowców

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Luty

04.02 – 10.02

W ZIMOWEJ SZACIE

„Za co lubimy zimę” – charakterystyczne cechy zimy – wypowiedzi w oparciu o ilustracje, własne spostrzeżenia.

 

 

„My się zimy nie boimy” – poznajemy zjawiska atmosferyczne.

 

„Jak dbać o zdrowie zimą?” rozmowa nt. właściwego sposobu ubierania się i odżywiania – recepty na zdrowie – burza mózgów.

 

 

„Zimowy kodeks bezpieczeństwa” – pogadanka nt. bezpieczeństwa i umiejętnego korzystania z uroków zimy.

 

 

 

 

Słuchanie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku”, „Zima” – ekspresja plastyczna.

 

 

 

 

 

Zabawy z kartką papieru – działania twórcze – co można zrobić ze starej gazety?.

 

Zabawy integrujące grupę: „Supły”, „Zatłoczony tramwaj”.

- rozwijanie wrażliwości na piękno zimowego krajobrazu

 

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

- uświadomienie wychowankom wartości zdrowia

 

 

- propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie

 

- kształtowanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną

 

 

 

 

- szukanie nowych zaskakujących rozwiązań

 

- zacieśnianie więzi

koleżeńskich

 

Ilustracje zimy

 

 

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

Magnetofon, nagranie muzyczne A.Vivaldiego „Zima”

 

 

Materiały plastyczne

 

 

 

Luty

11.02 – 17.02

WALENTYNKI

„Skąd się biorą walentynki?” – jakie to święto.

 

 

„Moja walentynka” – rysowanie, ozdabianie serduszek.

 

 

 

„Walentynkowa niespodzianka” – zabawowe spotkania w kręgu, wesołe konkursy.

 

Muzyczne hobby – słuchanie ulubionej muzyki, rozmowy o idolach.

 

 

„W co można zmienić koło” – zabawy ruchowe w kole, zabawy twórcze, prace plastyczne z wykorzystaniem kółek origami.

 

„Piłkarzyki” – rozgrywki sportowe.

 

 

 

„Sztuka komunikowania się” – doskonalenie umiejętności porozumiewania się przez gry i zabawy psychoedukacyjne.

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

 

- stworzenie miłej i radosnej atmosfery

 

- dostarczenie pozytywnych bodźców emocjonalnych

 

 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości twórczej

 

 

- stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego

 

- zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne

 

 

 

 

Nagrania muzyczne

 

 

Kolorowe kartki papieru

 

 

Sprzęt sportowy, „Piłkarzyki”

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Luty

18.02 – 24.02

MOJE MOCNE STRONY

„Ręka sukcesu” – obrysowanie dłoni i wypisywanie sukcesów osiągniętych przez wychowanka.

 

Jaką jestem osobą, jak spostrzega mnie otoczenie – (mocne strony) - tworzenie wizytówek.

 

Autoprezentacja, poczucie własnej wartości, samoakceptacja – wyjaśnienie pojęć.

Coś o sobie, czyli jak wyeksponować swoje zalety.

 

 

Zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

„Artyści są wśród nas” – prace wykonane przez dzieci dowolną techniką plastyczną.

- dostrzeganie swoich mocnych stron

 

- podnoszenie swojej wartości

 

- kształtowanie poczucia własnej wartości, zastępowanie negatywnego myślenia pozytywnym

 

- odreagowanie napięć emocjonalnych

 

- rozwijanie własnych uzdolnień

 

Kartki papieru, mazaki

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Chusta animacyjna

 

Materiały plastyczne

 

Luty

25.02 – 03.03

KARNAWAŁ

Wyjaśnienie pojęcia karnawału – zapoznanie z tradycją zabaw karnawałowych w Polsce i na świecie.

 

 

 

Projekt stroju karnawałowego, wykonanie maski na bal.

 

 

 

Karnawał – zabawa taneczna przy muzyce połączona z zabawami i konkursami towarzyskimi (wspólne przygotowanie rekwizytów do konkursów i elementów dekoracyjnych).

 

Zimowa twórczość literacka – pierwsze kroki w świat poezji – próby poetyckiego opisu zimy.

 

„Mam talent” – prezentacja uzdolnień  i talentów dzieci.

 

 

„Bałwanki” – praca plastyczna dowolną techniką.

 

 

„Moje nastroje” – nazywanie i rozumienie uczuć swoich i innych w oparciu o gry i zabawy psychoedukacyjne.

- wyjaśnienie pojęcia karnawału, kultywowanie zwyczaju zabaw karnawałowych

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

 

- integracja dzieci przez wspólną pracę i zabawę

 

 

 

- rozwijanie kreatywności literackiej

 

- rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań

 

- radość z efektów własnej pracy

 

- zachęcenie do otwartego i bezpośredniego wyrażania emocji

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne

 

 

 

 

 

 

Kartki papieru, długopisy

 

Sprzęt muzyczny

 

Materiały plastyczne

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

04.03-10.03

POTRAFIĘ POROZUMIEWAĆ SIĘ Z INNYMI

„Sztuka komunikowania się” – zrozumienie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.

 

 

„Aktywne słuchanie” – pogadanka nt. czynników ułatwiających i utrudniających komunikację.

 

 

„Bariery komunikacyjne” (krytykowanie, obrażanie, rozkazywanie, grożenie, nadmierne wypytywanie i zmienianie tematu) – odgrywanie scenek.

 

„Bajkowe kółeczka” – czyli origami płaskie z koła – wykonanie obrazków.

 

„Baw się razem z nami” – zabawy integracyjne.

 

 

 

Słynne kobiety – wyszukiwanie ciekawostek nt. laureatek Nagrody Nobla. Sylwetki słynnych Polek.

 

„Kobietom dużym i małym” – wykonanie upominków z okazji Dnia Kobiet – technika dowolna, redagowanie życzeń.

 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami konstruktywnego komunikowania się

 

- uświadomienie co ułatwia i utrudnia komunikację między ludźmi

 

- ukazanie barier komunikacyjnych

 

 

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

- wzmacnianie więzi w grupie przez wspólną zabawę

 

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorowy papier

 

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

Materiały plastyczne

 

 

Marzec

11.03 – 17.03

BEZ ZŁOŚCI MAMY WIĘCEJ RADOŚCI

Uczymy się żyć w przyjaźni – wyjaśnienie pojęcia przyjaciel. Układamy przepis na dobrego przyjaciela.

 

Wysłuchanie opowiadań G. Kasdepki pt.: „Nie rób drugiemu – co Tobie niemiłe”.

 

 

 

 

„Jak opanować złość” – swobodne wypowiedzi dzieci. Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia np.: „Kartki złości” itp.

 

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji – scenki dramowe.

 

Spotkanie z humorem: skecze, złote myśli, próby umuzykalnienia wierszy przez wychowanków.

 

Zabawy rytmiczne przy muzyce.

 

 

 

Mandale sposobem na odprężenie – projektowanie oraz malowanie mandali.

- przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni

 

- przypomnienie podstawowych zasad i reguł międzyludzkich

 

 

 

- ukazywanie sposobu przezwyciężania złości

 

 

 

- rozpoznawanie i nazywanie emocji

 

- integracja grupy przez wspólną zabawę

 

- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

- odreagowanie negatywnych napięć emocjonalnych

 

 

 

 

 

Opowiadanie G.Kasdepki „Nie rób drugiemu – Co Tobie niemiłe”

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

Odtwarzacz CD, nagrania muzyczne

 

Rysunki mandali, kredki

 

Marzec

18.03 – 24.03

NADCHODZI WIOSNA

Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

 

 

Jak chronić przyrodę budzącą się do życia – burza mózgów.

 

 

 

„Wiosenne krajobrazy” – malowanie farbami pod wpływem muzyki A. Vivaldiego „Cztery pory roku” – „Wiosna”.

 

 

 

„Gałązki forsycji” – papierowa imitacja krzewu forsycji.

 

 

 

„Zgaduj – zgadula” – rozwijanie zagadek i krzyżówek o wiosennej tematyce.

 

 

Gry i zabawy grupowe wzmacniające więzi i poczucie przynależności do grupy „Na wprost”, „Spółdzielnia mieszkaniowa”, „Perskie oko”.

 

„Razem weselej” – zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

- budzenie wrażliwości na piękno przyrody wiosennej

 

 

- zrozumienie konieczności ochrony przyrody

 

 

- inspirowanie twórczej aktywności dzieci

 

 

 

 

 

- rozwijanie zdolności twórczo-plastycznych

 

 

- rozwijanie wyobraźni i kształtowanie logicznego myślenia

 

- wzmacnianie poczucia więzi z grupą

 

 

- radość zabawy

Ilustracje o tematyce wiosennej

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne, Odtwarzacz CD muzyka

A.Vivaldiego „Wiosna”

 

Materiały plastyczne i papiernicze

 

Zagadki, krzyżówki, rebusy

 

 

 

 

 

Chusta animacyjna

 

Marzec

25.03 – 31.03

CZŁOWIEK I PRZYRODA

Parki narodowe regionu Podhala – zapoznanie z nazwami parków narodowych na terenie Podhala i ich bogactwa.

 

Opowieść o Gorczańskim Parku Narodowym – film GPN.

 

 

Przyroda, a moje zdrowie – rozmowa dotycząca wpływu przyrody na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.

 

„Chrońmy nasz wspólny dom – Ziemię” – swobodna ekspresja inspirowana obserwacją dziecka.

 

„Biedronka” – papieroplastyka.

 

 

„Co lubimy, a czego nie lubimy u innych?” – budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o gry i zabawy psychoedukacyjne.

- uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę

 

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

- zwiększanie świadomości ekologicznej

 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości twórczej

 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 

- kształtowanie poczucia własnej wartości, zastępowanie negatywnego myślenia pozytywnym

Materiały tematyczne

 

Film o GPN

 

 

Materiały plastyczne

 

Kolorowe kartki papieru

 

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

01.04 – 07.04

JESTEŚMY ZGRANĄ GRUPĄ

„Przyjacielska dłoń” – szanuje, pomagam jestem wzorem dla młodszych kolegów.

 

Zabawy integrujące „O kim mowa”, „Autografy”, „Przedstaw się inaczej” itp.

 

Jaki powinien być mój kolega/koleżanka, abym mógł się z nim zaprzyjaźnić – cechy dobrego kolegi.

 

 

 

„Bawię się i wypoczywam bezpiecznie” – profilaktyka zagrożeń.

 

 

 

Rabka – Miasto Dzieci Świata. Herb Rabki – symbolika, wypełnianie konturów – technika dowolna.

 

 

„Wiosenne Kwiaty” – papieroplastyka.

 

 

„Moje hobby” – umiejętność nazywania swoich zainteresowań, próby realizowania ich w warunkach sanatoryjnych.

 

- stworzenie kontaktu grupowego

 

- integracja grupy przez wspólną zabawę

 

- przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni – kształtowanie zasad koleżeńskości i współpracy

 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych

 

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej

 

 

- radość z efektów własnej pracy

 

- rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań

Kartki papieru, mazaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

Materiały tematyczne, herb Rabki

 

Kolorowe kartki papieru

 

 

               

Kwiecień

08.04 – 14.04

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

„Ruch  to zdrowie” – rozmowa na temat aktywności fizycznej.

 

 

„Żyj zdrowo – jedz kolorowo” – omówienie piramidy żywienia.

 

 

Co to jest wiosenne przemęczenie? – przyczyny i sposoby przeciwdziałania.

 

 

Kalambury – odgadywanie nazw dyscyplin sportowych.

 

 

 

„ABC dobrego wychowania” – jak zachować się w różnych sytuacjach? – odgrywanie scenek.

 

 

Zabawy i ćwiczenia budujące empatię: „Kręgi otwartości”, „Tajemnicza osoba”, „Tratwa ratunkowa”.

 

Turniej tenisa stołowego.

- zwrócenie uwagi na potrzeby dbania o kondycję fizyczną

 

- kształtowanie prawidłowego nawyku odżywiania

 

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków

 

- rozwijanie wyobraźni i kształtowanie logicznego myślenia

 

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

 

- integracja grupy

 

 

- rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

 

 

Ilustracja piramidy żywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

 

 

Sprzęt sportowy

 

Kwiecień

15.04 – 21.04

ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi na Podhalu i w innych regionach Polski.

 

„Pisanka wielkanocna” – konkurs plastyczny.

 

Malowanie, dekorowanie zajączków, pisanek itp. – dowolna forma plastyczna.

 

Przysłowia polskie – kalambury świąteczne.

 

 

 

Malowanie na folii farbami witrażowymi – motywy świąteczne i wiosenne.

 

 

Muzykoterapia.

- zapoznanie z tradycja i zwyczajami wielkanocnymi

 

- rozwijanie kreatywności plastycznej

- rozwijanie uzdolnień twórczo-plastycznych

 

- rozwijanie aktywności umysłowej

 

 

- radość z efektów własnej pracy

 

 

- odreagowanie negatywnych napięć psychofizycznych

 

 

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne

Materiały plastyczne

 

Łamigłówki, zagadki tematyczne

 

Farby transparentne, folia

 

Odtwarzacz CD, nagrania muzyczne

 

Kwiecień

22.04 – 28.04

ZIEMIA NASZ WSPÓLNY DOM

„Jak i dlaczego należy dbać o Ziemię?”  - pogadanka, uświadomienie wychowankom zagrożeń dla Ziemi ze straty człowieka.

 

„Chrońmy nasz wspólny dom – Ziemię” – ekologiczne wady. Poznajemy i utrwalamy znaczenie pojęć: ekologia, recykling, segregacja śmieci.

 

Komu potrzebne jest czyste powietrze? – Smogowi stop – uświadomienie niebezpieczeństwa dla zdrowia.

- Dzielenie się spostrzeżeniami na ten temat.

 

Wykonanie plakatu pod hasłem: „Ziemia – mój dom” – technika dowolna.

 

 

„Tulipany” – kwiaty wykonane techniką origami.

 

 

Zabawy i ćwiczenia psychoedukacyjne „Ręka nie musi bić”, „Gorące krzesło”, „Ludzie do ludzi”.

 

Zabawy rytmiczne przy muzyce.

- kształtowanie postawy troski o środowisko naturalne

 

- zwiększanie świadomości ekologicznej

 

 

- poszukiwanie możliwości zapobiegania zagrożeniom środowiska naturalnego

 

- rozwijanie wyobraźni

 

 

- doskonalenie sprawności manualnej rąk

 

- rozładowanie negatywnych napięć emocjonalnych

 

- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

- kolorowe kartki papieru

 

 

 

 

Odtwarzacz CD, nagrania muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

29.04 – 05.05

MAJOWE ŚWIĘTA

I Maja – Święto Pracy. Jak obchodzono je dawniej, jak świętujemy dziś? – pogadanka.

 

 

Dzień Flagi – jak rozumiemy patriotyzm. Czy znamy nasze symbole narodowe?.

 

Konstytucja 3 Maja – historia znaczenie w dawnej Europie.

 

 

 

„Bawię się i wypoczywam bezpiecznie” – profilaktyka zagrożeń.

 

 

 

Zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

 

„O wartości przyjaźni i koleżeństwa” – ukazanie roli koleżeństwa i przyjaźni, przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni.

 

„Moje zainteresowania” – spotkania w kręgu, wypowiedzi ułatwiające lepsze poznanie się.

 

- kształtowanie poczucia szacunku dla drugiego człowieka

 

- poszanowanie symboli narodowych

 

- utrwalenie wiadomości historycznych związanych z Konstytucją 3 Maja

 

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

 

- upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

 

- przedstawienie cech prawdziwej przyjaźni

 

 

- rozwijanie empatii

 

 

 

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

Chusta animacyjna

 

Maj

06.05 – 12.05

ABC DOBREGO WYCHOWANIA

Rozmowa kierowana na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej i jej przestrzegania.

 

Czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC” – dobrego wychowania J. Gumowskiej.

 

Czy znam czarodziejskie słowa: proszę, dziękuje, przepraszam – złote zasady w grupie rówieśniczej – kodeks kulturalnego wychowanka.

 

„ABC dobrego wychowania” – pantomimiczne przedstawienie savoir-vivre  - odgrywanie scenek.

 

 

Artyści są wśród nas – tworzenie prac plastycznych.

 

 

Trening pozytywnego myślenia – wzmacnianie poczucia własnej wartości: „Jestem dobrym kolegą bo…”, „Jestem…”.

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

 

- rozwijanie aktywności umysłowej

 

- przypomnienie podstawowych zasad i reguł międzyludzkich

 

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach

 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości, zastępowanie negatywnego myślenia pozytywnym

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

Kartki papieru, długopisy

 

Maj

13.05 – 19.05

KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO

Książka, którą warto przeczytać, autor którego warto poznać – promocja ulubionej książki.

 

Jak powstają książki? – krótka historia pisma, książki, prasy.

 

Wykonanie zakładki do książki – wg pomysłu wychowanków.

 

Zagadki literackie – odgadywanie tytułów książek, dopasowanie tytułów do nazwisk autorów.

 

Ilustracja do ulubionej bajki – praca plastyczna dowolną techniką.

 

„Na czym polega stres?” – Jakie są sytuacje stresujące. Sposoby radzenia sobie ze stresem – poznanie niektórych z nich.

 

Zabawy i ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość i pamięć: „Czego brakuje”, „Lustrzane odbicie”, „Czy potrafię zapamiętać”.

- poznanie nowych autorów i utworów literackich

 

- rozwijanie i budzenie ciekawości poznawczej

 

- wiara we własne siły i możliwości twórcze

 

- rozwijanie aktywności umysłowej

 

- kształtowanie wyobraźni twórczej

 

- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem

 

 

- doskonalenie spostrzegawczości i pamięci

 

 

 

Materiały tematyczne

 

Materiały plastyczne

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

Maj

20.05 – 26.05

DZIEŃ MATKI MOJA RODZINA

Przysłowia i mądrości o matce.

 

 

Czym jest rodzina, dla każdego człowieka? „Moje prawa i obowiązki w rodzinie”.

 

Moja rodzina – ekspresja plastyczna – dyskusja na temat tradycyjnych ról w rodzinie.

 

„Dla mamy” – wykonanie upominku dla mamy – redagowanie życzeń.

 

Jestem asertywny w kontaktach z innymi – pogadanka.

 

 

 

Baw się razem z nami – zabawy integracyjne: „Starszy i młodszy”, „Rzeźbiarz”, skojarzenia.

 

 

Kolorowanie mandali farbami witrażowymi.

- zapoznanie z przysłowiami o matce

 

- pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych

 

- dostrzeganie wartości rodziny

 

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości twórczej

 

- uświadomienie sobie własnych praw w konfliktach z innymi

 

- integracja grupy przez wspólną zabawę

 

-odreagowanie napięć psychofizycznych

Materiały tematyczne

 

 

 

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne

 

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie

 

 

 

 

Szablony mandali, farby

 

 

Czerwiec

27.05 – 02.06

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

„Patron, logo, sztandar” – rozmowa na temat szkolnych symboli – dzielenie się informacjami na temat symboli szkół macierzystych.

 

Kawalerowie Orderu Uśmiechu – przybliżenie sylwetek wybranych osób zasłużonych dla dzieci.

 

„Order uśmiechu” – zapoznanie wychowanków z jednym odznaczeniem nadawanym przez dzieci dorosłym.

 

 

Rozmowa kierowana – „Dobre strony mojej szkoły to…”.

 

 

 

Nauka piosenki „Order uśmiechu”.

 

 

 

 

Dzień Dziecka – udział dzieci w zabawach i konkursach.

 

 

„Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna.

- zrozumienie znaczenia symboli

 

 

- przybliżenie sylwetek osób zasłużonych dla dzieci

 

- kształtowanie pamięci odtwórczej

 

 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro

 

- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

 

 

- radość z zabawy

 

 

- kształtowanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną

 

 

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

Ilustracja - Order Uśmiechu

 

 

 

 

 

Odtwarzacz CD, muzyka, tekst piosenki

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne

 

 

Czerwiec

03.06 – 09.06

RABKA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

Jak wypoczywać – spotkanie w kręgu. Wypoczynek czynny i bierny, wady i zalety – dyskusja.

 

 

Rabka na turystycznym szlaku – zbieranie wiadomości, prace z mapą, przewodnikiem.

 

„Najpiękniejsze zabytki Rabki-Zdrój” – opracowanie przewodnika z miejscami godnymi zwiedzania.

 

 

„Rabka w oczach dziecka” – ekspresja plastyczna inspirowana własnymi spostrzeżeniami dziecka.

 

„Mikrofon dla wszystkich” – śpiew znanych i lubianych piosenek dziecięcych.

 

„Rabka i okolice w podaniach i baśniach ludowych”.

 

 

 

Zabawowe spotkania w kręgu – propozycja zabaw od wychowanków.

- zachęcanie do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu

 

- rozwijanie zainteresowań krajoznawczo turystycznych

 

- aktywizowanie do wspólnej pracy

 

 

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

 

- rozśpiewanie grupy

 

 

- zapoznanie z twórcą legendy i przekazu ludowego

 

- dostarczenie pozytywnych bodźców emocjonalnych

 

 

 

 

 

Materiały tematyczne

 

Materiały papiernicze i plastyczne

 

 

 

 

Odtwarzacz CD

 

Teksty legend

 

Czerwiec

10.06 – 16.06

BARWY LATA

„Mój przepis na lato” – swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobu spędzania czasu wolnego.

 

„Z przyjaciółmi weselej”. Zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

 

„Kolory lata” – praca z farbami.

 

 

„Dmuchawce, latawce wiatr” – dekoracyjne formy przestrzenne.

 

 

„Cztery pory roku”, „Lato” – A.Vivaldiego – ilustrowanie i wyrażanie nastroju za pomocą barw i ruchu.

 

 

„Wyspa radości i szczęścia” – zajęcia psychoedukacyjne.

 

 

„Biblioterapia”, „Kreatywne pisanie” – umiejętność werbalnego i niewerbalnego wypowiadania się.

- promowanie czynnego wypoczynku

 

- zacieśnianie więzi koleżeńskich

 

- rozwijanie ekspresji twórczej

 

- radość z efektów własnej pracy

 

 

- kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej

 

 

- promocja zdrowego stylu życia

 

- budzenie wiary we własne możliwości

 

 

 

 

Chusta animacyjna

 

Materiały plastyczne

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne

 

Odtwarzacz CD, muzuka A.Vivaldiego „Lato”

 

 

 

Kartki papieru, długopisy

 

Czerwiec

17.06 – 23.06

„NIECH” ŻYJĄ WAKACJE

Wakacje – co nam się kojarzy z tym słowem.

Jak spędzimy wakacje – moje wakacyjne plany, wypowiedzi dzieci.

 

„Wędrujemy w świat” – praca w grupach, zareklamowanie wybranego miejsca wypoczynku.

 

 

 

Bezpieczne wakacje – pogadanka.

 

 

 

Różne formy spędzania czasu wolnego – uzasadnienie swojego wyboru.

 

 

„Maki” – wykonanie kwiatów z bibuły.

 

 

 

„Letnie łamigłówki” – rozwiązywanie zagadek i krzyżówek o tematyce letniej.

- kształtowanie umiejętności planowania wypoczynku

 

 

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole

 

 

- wdrażanie do odpowiedniego zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa

 

- upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

 

- rozwijanie zdolności manualnych, estetyka prac

 

 

- rozwijanie wyobraźni, kształtowanie logicznego myślenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały plastyczne i dekoracyjne

 

Zagadki i krzyżówki

 

 

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej