Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Działania profilaktyczne

Jednym z zadań szkoły są działania profilaktyczne. W realizacji zadań profilaktyki uczestniczą wszyscy nauczyciele wspierając rozwój uczniów w toku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

W każdym turnusie w ramach lekcji wychowawczych, zajęć z pedagogiem czy zajęć dodatkowych prowadzone są zajęcia profilaktyczne, które obejmują:

  1. integrację zespołów klasowych prowadzących do lepszego poznania się uczniów w obrębie klasy, budowania poczucia akceptacji i przynależności
  2. ćwiczenie umiejętności społecznych, interpersonalnych umożliwiające nabywanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, opierania się presji grupy
  3. ćwiczenie umiejętności pozwalających kształtować właściwe postawy i hierarchię wartości, radzenia sobie ze stresem i napięciami emocjonalnymi
  4. zajęcia umożliwiające poznanie własnych cech charakteru i wynikających z nich zachowań w różnych sytuacjach, poznanie reakcji i zachowań rówieśników
  5. zajęcia dotyczące zdrowotnych i społecznych konsekwencji zachowań ryzykownych, często prowadzących do uzależnień, umożliwiające poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń i możliwości przeciwdziałania im

 Zajęcia opierają się na aktywności uczniów, z wykorzystaniem różnych form pracy – zabaw, ćwiczeń, swobodnej twórczości, pracy z tekstem, burzy mózgów, psychodramy, dyskusji, pogadanek ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi i filmami. W zajęciach wykorzystywane są pakiety filmowe „Lekcja przestrogi 1, Lekcja przestrogi 2, Dziękuje … nie” oraz gotowe scenariusze zajęć.

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej