Witamy na stronie
Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

 

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

  1. Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów - zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej

STANDARD PIĄTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

  1. Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły systematycznie nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie
  2. Dokonuje się okresowej oceny warunków bezpieczeństwa w szkole i analizy wypadków uczniów i pracowników oraz ich przyczyn
  3. Prowadzona jest edukacja uczniów do bezpieczeństwa

 

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

W dniu 10 grudnia uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele, wychowawcy i przedstawiciele Służby Zdrowia uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską nt.„Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży- odpowiedzialność nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych”..

Podczas rozmowy z uczniami Pani Sędzia uświadamiała, gdzie są granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Przedstawiła konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi, które ilustrowała przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej. Omówiła zagadnienia związane z wyśmiewaniem, biciem, niszczeniem mienia, rozbojem, demoralizacją i cyberprzemocą. 
Pani Sędzia zachęcała uczniów do szczerych rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Namawiała także młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącików prawnych”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin oraz informacje dotyczące nowych zagrożeń. 

Podczas spotkania z kadrą pedagogiczną i medyczną Pani Sędzia zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie i szkole, przemocy seksualnej i ekonomicznej, potrzebę mediacji wielu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych. Pani Anna Maria Wesołowska szczególnie uwrażliwiała dorosłych na to,  jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.

Spotkanie z Panią Sędzią było interesujące i dowiodło, że rozwiązanie sytuacji trudnych wymaga dialogu i współpracy. Uczniowie byli zachwyceni, gdyż mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch.  Ponadto istniała możliwość zadawania pytań, otrzymania autografu oraz zrobienia z gościem pamiątkowego zdjęcia.

 

 

foto>>>

Misja szkoły

Bezpieczna szkoła wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej.

Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia.

Szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

czytaj więcej